بوستان دانش

مطالب علمی و حوزوی

خارج اصول - بحث ملحقات اوامر

از شنبه 27 اردیبهشت تا 12 خرداد


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 17 خرداد1393ساعت 12:59 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مبحث اوامر و ملحقات  آن

شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 اردیبهشت 93

تتمه مباحث اجزاء


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد1393ساعت 11:41 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

سه جلسه آخر سال تحصیلی، 3 و 5 و 10 خرداد 93

البته روز دوشنبه 12 خرداد استاد مطالبی خارج از درس ارائه نمودند.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد1393ساعت 11:36 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه 27 اردیبهشت تا چهارشنبه 31 اریبهشت 93

مسائل هجدهم و نوزدهم نیابت و مسائل اول و دوم و سوم باب وصیت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 21:58 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 اردیبهشت 93

ادامه مسئله شانزدهم و مسئله هفدهم نیابت


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 21:53 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

 

ادامه بررسی احکام نیابت در حج

از یکشنبه 14 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 6:47 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مبحث اوامر - ادامه بحث اجزاء

 

از یکشنبه 14 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 93


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 6:44 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج - بررسی احکام نیابت

از شنبه 6 اردیبهشت تا چهارشنبه 10 اردیبهشت 93

ادامه بررسی مسئله دهم و بررسی مسائل یازده و دوازده و سیزددهم

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 13 اردیبهشت1393ساعت 7:17 توسط تلمیذ|

خارج اصول - مباحث اوامر - بحث اجزاء

از شنبه 6 اردیبهشت تا چهارشنبه 10 اردیبهشت 93

ادامه مبحث اجزاء - بررسی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 13 اردیبهشت1393ساعت 7:10 توسط تلمیذ|

خارج فقه - کتاب الحج

از اول اردیبهشت تا سوم اردیبهشت 93

ادامه مباحث احکام حج نیابتی، ادامه مسئله نهم و مسئله دهم تحریر الوسیله


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 8:40 توسط تلمیذ|


آخرين مطالب
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج
» خارج اصول - مبحث اوامر
» خارج فقه - کتاب الحج

Design By : Pichak